Google.com.vn nguyenlibra.com
in lịch để bàn, lịch để bàn cá nhân, số lượng ít, giá rẻ, hồ chí minh
Share |

Tomorrow again là một script do Dhteumeuleu phát triển dùng cho gallary ảnh với một hiệu ứng khá độc đáo.

Bạn cũng có thể áp dụng hiệu ứng này cho website hoặc blogspot của bạn theo các bước sau đây theo thứ tự Script >> CSS >> HTML.

Bước 1. Đặt đoạn code sau đây vào trước thẻ </head> .


<script type='text/javascript' src='http://hacodeproject.googlecode.com/files/tomorrowagain.js' ></script>


Hoặc nếu bạn không muốn sử dụng file nguồn như trên thì sử dụng đoạn code sau đây.


<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
var xm = 0;
var ym = 0;
document.onmousemove = function(e){
if (window.event) e=window.event;
xm = e.clientX;
ym = e.clientY;
}
var panel = {
speed : .006,
t : 0,
O : [],
over : false,

run : function() {
panel.t += panel.speed;
for (var i = 0, o; o = panel.O[i]; i++)
o.anim(i + panel.t);
},
init : function(){
for (var i = 0, o; o = document.images[i]; i++){
if (o.className.indexOf('panel') >= 0) {
var div = document.createElement("div");
div.className = 'panel';
var img = document.createElement("img");
img.src = o.src;
img.className = 'imgPanel';
o.parentNode.replaceChild(div,o);
div.appendChild(img);
div.ims = img.style;
div.iw = img.width;
div.ih = img.height;
div.cx = -div.iw / 2;
div.cy = -div.ih / 2;
div.anim = function(t) {
nw = this.offsetWidth;
nh = this.offsetHeight;
if (panel.over == this){
for (var nx = 0, ny = 0, o = this; o != null; o = o.offsetParent) nx += o.offsetLeft, ny += o.offsetTop;
var x = Math.max(-this.iw + nw, Math.min(0, (-(xm - nx) * (this.iw - nw)) / nw));
var y = Math.max(-this.ih + nh, Math.min(0, (-(ym - ny) * (this.ih - nh)) / nh));
// if (Math.abs(xm-nx-nw * .5) > nw || Math.abs(ym-ny-nh * .5) > nw ) panel.over = false;
} else {
var mx = (this.iw - nw) * .5;
var my = (this.ih - nh) * .5;
var x = -mx * (1 + Math.cos(t * 1.2));
var y = -my * (1 + Math.sin(t));
}
this.cx += (x - this.cx) * .1;
this.cy += (y - this.cy) * .1;
this.ims.left = Math.round(this.cx) + 'px';
this.ims.top = Math.round(this.cy) + 'px';
}
div.onmouseover = function() { panel.over = this; }
div.onclick = function() {
document.getElementById('imagenREAL').src=this.children[0].src;
}

this.O.push(div);
}
}
setInterval(panel.run, 32);
}
}
//]]>
</script>


Bước 2. Đặt đoạn CSS sau đây vào trước thẻ
</head> .


<style type='text/css'>
#screen { /* the container */
margin: 0 auto;
overflow: hidden;
/* the width and height we will calculate according to the size defined in panel */
height: 500px;
width: 400px;
}

/* the images */
.panel {
float: left;
margin: 5px;
overflow: hidden;
position: relative;
/* this is the width and height of each square which have the effect */
height: 150px;
width: 150px;
}
.imgPanel {
border: none;
position: absolute;
text-decoration: none;
}

/* the image you see in reality */
#imageREAL {
display:block;
margin:0 auto;
/* if you don’t limit the size of images, remove it */
max-height: 350px;
max-width: 350px;
}
</style>


Bạn có thể điều chỉnh các tham số về chiều rộng (width) và chiều cao (height) tùy theo ý thích.

Bước 3. Thiết lập cấu trúc HTML như sau và đặt tại vị trí cần bố trí gallery ảnh, trong phần thân trang web.


<div id="screen">
<img class="panel" src="URL_hình ảnh 1" />
<img class="panel" src="URL_hình ảnh 2" />
<img class="panel" src="URL_hình ảnh 3" />
<!-- tiếp tục thêm các thẻ img theo cấu trúc tương tự -->
</div>
<img id="imageREAL" src="URL_hình ảnh 1" />
<script type="text/javascript"> window.onload= function(){panel.init();} </script>

Nguồn: http://huynh-nhat-ha.blogspot.com

nguyen_libra's blog - Copyright © 2009 - 2016 - Trình duyệt tốt với Firefox
Lên đầu trang
Xuống cuối trang